Bio-Zertifizierung

Bio Heimtierfutter Zerfifizierung

Bio-Zertifizierung gemäß Artikel 29 Absatz 1 der Verordnung (EG) Nr. 834/2007 erfolgreich durchgeführt durch:

ABCERT AG
Martinistr. 42 - 44
D - 73728 Esslingen
DE-ÖKO-006